Ski Sykehus vil bidra med 3500 tappinger pr. år i nedslagsfeltet til Norges største akuttsykehus – AHUS. LabCraft understøtter et fleksibelt samspill mellom de mange geografiske stedene og de andre IT-systemene DIPS, SafirLIS og primærhelse via standardiserte nasjonale elektroniske meldinger av typen KITH-XML med applikasjonskvitteringer.

Etter omorganiseringen fra og med 01.01.2011 blir AHUS Norges største akuttsykehus, og vil oppleve et økende behov for blodprodukter. Det velfungerende blodgiverkorpset på Ski Sykehus vil bidra med 3500 tappinger pr. år slik at totalen for AHUS sine mange geografiske tappesteder inklusive blodbussen kommer opp i 15.500 tappinger pr. år.

Blodbanksystemet LabCraft inngår i alle deler av prosessen med å framstille og anvende de livsviktige legemidlene man utvinner av blod. Blodbanksystemet håndterer tre viktige oppgaver: 1) Administrere blodgiverkorps og innkalling 2) Administrere og kontrollere produksjon av flere tusen forskjellige typer legemiddel basert på blod og 3) Administrere og kontrollere transfusjon av disse blodproduktene til pasienter.

Myndighetskravene til kontroll og dokumentasjon er meget høye, og derfor har LabCraft lagt stor vekt på å automatisere de arbeidsprosesser som inngår i de daglige rutinene, og tilby rike automatiske mekanismer for sporbarhet, inklusive innebygde mekanismer for statistisk prosesskontroll (SPC).

Ved ankomst til blodbanken fyller man først ut LabCraft’s elektroniske spørreskjema for blodgivere (EBS). Etter kontroll og godkjenning tar man plass på tappebenken, og alle opplysninger fra tappingen slik som ID til giver og personale, batch-nummer på posen, og alle produksjonsspor fra vipper, presser, innfrysningsenheter, sentrifuger, bestrålingsmaskiner og aferesemaskiner plukkes automatisk opp og lagres i blodbanksystemet. Blodgiveren må testes og det genereres automatiske rekvisisjonsmeldinger til IT-systemet for medisinsk biokjemi og mikrobiologi i form av standardiserte elektroniske meldinger av typen KITH XML med tilhørende svarmeldinger og applikasjonskvitteringer.

Installasjonen på Ski er et godt eksempel på at det er mulig å lage en velfungerende helhetlig løsning, selv om virksomheten er spredd over mange geografiske steder, og selv om den involverer mange IT-systemer. Tappingen er spredd på tappesteder og blodbuss og produksjonen er sentralisert til de nye moderne produksjonslokalene på AHUS. De ferdigproduserte blodproduktene lagres på AHUS og de fleste vil bli transfundert til pasienter på AHUS, Feiringklinikken, Martina Hansens Hospital og på Ski.

Behovet for transfusjon, med tilhørende undersøkelser av pasienten, meldes inn fra pasientsystemet DIPS til blodbanksystemet via automatiske standardiserte nasjonale rekvisisjonsmeldinger av typen KITH XML med applikasjonskvittering fra LabCraft. Før transfusjon må pasientene testes for blodtype og rhesus og utredes for eventuelle antistoffer. Også dette understøttes av funksjoner i blodbanksystemet, både via skjermbilder og via automatisk oppkoblede blodtypemaskiner, der rekvisisjoner og svar flyter automatisk mellom datasystem og blodtypemaskin.

Ved planleggingen av en transfusjon kjenner således blodbanksystemet alle egenskapene ved produktet, og alle egenskapene til pasienten, og kan automatisk anbefale hvilke produkter som kan forlikes mot aktuell pasient, såkalt elektronisk forlik.

På selve transfusjonstidspunktet benyttes LabCraft sin håndholdte løsning for å sikre rett blod til rett pasient gjennom standard internasjonal ISBT strekkode på pasientarmbånd og standard ISBT merking av blodproduktet.

LabCraft blodbanksystem understøtter et meget viktig «vein to vein» prinsipp som gjør at man med et tastetrykk kan kartlegge alle «hendelsene» i livsløpet til et blodprodukt på sin vei ut fra en giver blodåre, gjennom mange produksjonsledd inn i an annen pasient blodåre.

Vi ønsker Ski Sykehus velkommen i «LabCraft-familien» og håper på langt, godt og utviklende samarbeid.